BIK 1a           Montag - Freitag

BIK 1b           Montag - Freitag

BIK 1c            Montag - Freitag

BIK 2a           Montag - Freitag

JoA 10a          Montag

JoA 10b         Dienstag

JoA 11            Freitag (2. Halbjahr)

BIJ 10/k         Montag - Freitag